20.květen – Světový den včel

Pamětní deska Včelařského spolku Mladošovice jako připomínka 100-tého výročí trvání republiky a Světového dne včel

Od roku 2016 si připomínáme Světový den včel. Stalo se tak z iniciativy Slovinského včelařského svazu 12.března 2016, kdy se na pozvání Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství Slovinské republiky v CELJE uskutečnilo setkání ministrů či jejich zástupců odpovědných za oblast zemědělství RAKOUSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, FRANCIE, MAĎARSKA, ČERNÉ HORY, SLOVINSKA a SRBSKA za účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství a jeho podpory pro udržitelný rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím iniciativy „SVĚTOVÝ DEN VČEL“. Účastníci setkání v CELJE shrnuli svá stanoviska takto:

1. Z d ů r a z ň u j í význam včel a jiných opylovatelů pro udržitelnou zemědělskou produkci, potravinovou bezpečnost a výživu ve světě stejně jako pro udržování ekologické rovnováhy v prostředí a zajišťování druhové pestrosti v přírodě

2. U p o z o r ň u j í na skutečnost, že v současnosti v důsledku lidských činností a jejich vlivů na prostředí stejně jako vlivem dalších faktorů, jakými jsou nové nemoci a škůdci včel a změna podnebí, jsou včely ve zvýšené míře ohroženy

3. O p a k o v a n ě p o t v r z u j í nezbytnost podpory činností zaměřených na zvyšování povědomí vlád a veřejnosti o důležitosti včel a včelařství a považují iniciativu „SVĚTOVÝ DEN VČEL“ za jeden z klíčových nástrojů v tomto ohledu

4. V y z í v a j í k mezinárodní spolupráci zejména s ohledem na posilování naší společné péče o včely, dosahování lepších výsledků při ochraně včel, jejich prostředí a současně i při podpoře udržitelného rozvoje včelařství

5. J s o u t o h o n á z o r u, že společné úsilí může významně přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje zejména proti hladu, v dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy stejně jako při podpoře udržitelného zemědělství, ochraně omezených přírodních zdrojů a zastavení úbytku druhové pestrosti přírody

Výroční členská schůze spolku 2021 – změna termínu

Vážené přítelkyně včelařky, vážení přátelé včelaři, kolegové. V souladu s plánem práce našeho spolku na rok 2021 byl stanoven termín VČS na sobotu  23.ledna 2021. Vzhledem k přijatým vládním opatřením je termín výroční členské schůze  odložen na  n e u r č i t o. Termín jejího konání bude včas oznámen,  na tomto webu, mailem a osobně cestou důvěrníků.

Miroslav J e l í n e k – předseda spolku

U p ř e s n ě n  í :  Dne 18.1. 2021 byly všechny ZO a OO ČSV informovány  dopisem ČSV o současné situaci. Konkrétní informace a upřesnění naleznete v níže položeném odkazu „Dopis ZO a OO nejen k dotaci 1.D“

Miroslav J e l í n e k – předseda spolku

 

20.květen -Celosvětový den včel

Malé připomenutí – zahájení provozu včelařské klubovny

Na pozvání Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství Slovinské republiky se dne 12.března 2016 v CELJE (Slovinsko) uskutečnilo setkání ministrů či jejich zástupců odpovědných za oblast zemědělství RAKOUSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, FRANCIE, MAĎARSKA, ČERNÉ HORY, SLOVINSKA a SRBSKA za účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství a jeho podpory pro udržitelný rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím iniciativy SVĚTOVÝ DEN VČEL“. Ve snaze vytvářet rostoucí povědomí vlád i veřejnosti o významu včel a včelařství navrhlo SLOVINSKO na základě iniciativy Slovinského svazu včelařů Organizaci spojených národů, aby byl 20.květen vyhlášen Světovým dnem včel.Včelaři našeho spolku si tento den poprvé připomenuli 20.května 2018 a zároveň spolu s tím oslavili 100let od vzniku republiky. Trvalou připomínkou pak zůstává kámen s pamětní deskou a památné lípy vysazené v tento den. V letošním roce jsme Světový den včel spojili s otevřením nové spolkové klubovny. Ta je umístěna v budově autobusové zastávky. Obec tyto prostory, které nebyly využívány, uvolnila pro náš včelařský spolek na podzim roku 2019. Vzhledem k dosti zanedbanému stavu, bylo nutné provést několik stavebních úprav. Jako např. odstranit starou vlhkou nevyhovující podlahu, kompletně předělat elektrické rozvody, vymalovat, uklidit. S obcí bylo dohodnuto, že veškerý materiál a odborné práce půjdou na náklady obce a my včelaři vložíme ostatní potřebnou práci. Po provedených úpravách jsme všechen společný včelařský materiál přestěhovali do skladového prostoru a dnes na rozdíl od minulosti máme vše pohromadě na jednom místě. Dílo se podařilo a tak jsme si mohli Světový den včel 20.května 2020 připomenout v nové klubovně.

Výroční členská schůze