Kronika

Kronika spolku je vedena a uložena u kronikářky Mgr. Nicole HOVORKOVÉ 
Fotokronika je vedena a uložena u př. Pavla Kučery

Níže zveřejněný text slouží jen jako ukázka

Pamětní kniha včelařského spolku
Mladošovice, Petrovice, Lhota, Vlachnovice, Kojákovice, Libín, Spolí

Účelem této pamětní knihy je navěky uchovat našim potomkům události, které se seběhly a tím neupadly v zapomnění. Má
být věrným obrazem našich předchůdců a současného života. Události ať jsou zde zapsány prostě, bez stranického
posuzování a to tak, jak za sebou následovaly.
Psaní této Pamětní knihy bylo započato v roce 2009 přítelem ing. Miroslavem Jelínkem, předsedou ZO ČSV o.s.,
Mladošovice.

Podklady pro její psaní byly až do roku 2007 čerpány z Pamětních knih a
Kronik zapůjčených Obecním úřadem v Mladošovicích. Poděkování za půjčení uvedených písemností patří starostovi obce
Mladošovice ing. Jiřímu Podolákovi a administrativní pracovnici Obecního úřadu paní Haně Filásové.

Název Mladošovice je odvozen od jména Mladoš, jenž byl nejspíše náčelníkem rodu novou osadu zde založivšího.Původně
ves sama jména neměla,místo něho se uvádělo jméno jejích obyvatel Mladošovici. Teprve od 13. století přeneseno jméno
obyvatel na osadu a stalo se podstatným jménem neživotným a podlehlo důležité změně: tvar 4. pádu (Mladošovice)
přešel ido pádu prvního (místo původního Mladošovici). Kdo byl onen domnělý zakladatel naší vesnice, kdy žil, jest a
zůstane nám ovšem navždy neznámo.
První písemné zprávy o Mladošovicích máme teprve z 2. poloviny 14.století. V té době patřila zdejší ves k
třeboňskému zboží pánův z
Rožmberka erbu červené pětilisté růže na bílém štítě.
(Podle Pamětní knihy obce Mladošovice (1911 až 1933) a podle záznamů Schvarzenberského archivu v Třebonizapsal do
kroniky obce Mladošovice 22.12.1937 její příslušník František Janda.)
První zmínka o včelách se vztahuje k roku 1715, kdy měl kostel v
Mladošovicích kromě jiného také 2 špalky včeliček.
(Pamětní kniha, str. 85)

1911

V roce 1911 bylo provedeno všeobecné sčítání lidu s následujícím výsledkem:

M l a d o š o v i c e

„všech domů bylo 64, z nichž 2 neobydleny. Lidínapočteno 409 a sice 198 mužů a 211 žen, z nichž 300 umělo číst i
psát, 7pouze číst, ostatní byly dítky. Od posledního sčítání přibyli 28 osob. Dálenapočteno: 5 koní, 386 kusů
hovězího dobytka, 121 kusů vepřů, 17 koz, 39
úlů včel, 1048 kusů slepic, 77 hus, 130 kusů drobného ptactva.

P e t r o v i c e:

60 čísel popisných, počet domů 55, z nichž 53 obydlených 58 rodinami, počet obyvatel přítomných 294, koní 16,
hovězího dobytka 533kusy, vepřového dobytka 95 kusů, koz 13, slepic a husí 1072, včel 41 úlů „
(Pamětní kniha školní 1911-1933 str. 6,7)

Stavení Mladošovice čp. 5 rodiny Vachů z počátku 20. století

1912

K roku 1912 se vztahuje poznámka k počasí:“…toto nepříznivé jarní počasí také mělo zhoubný vliv na včelařství,
kterému se ve zdejším kraji vůbec nedaří ani za příznivějších okolností – letos nebyl žádný med.“
(Pamětní kniha školní 1911-1933, str,20)
Ze zápisů z roku 1915 se dozvídáme: „Všude se jevil nedostatek pracovních sil, proto c.k. ministerstvo a zemská
školská rada nařídila, aby oprázdninách dítky vypomáhaly při hospodářských pracech ve žních a za dozoru učitelů a
tito museli zůstati o prázdninách na svých místech a bez povolení školského úřadu nesměli je opustiti….. Toho léta
bylo hojnost borůvek a medu.“
(Pamětní kniha školní 1911-1933, str.68)
Další záznam týkající se včel je z r. 1925, kdy obec měla v 67 domech 327obyvatel,koní 19, volů 77, krav 140, koz
20, drobného hovězího dobytka
141, vepřů 135, slepic 1010, holubů 300, psů 30, koček 65 stromů 1400, úlů včel 43.
(Pamětní kniha str. 5,6)

R o k – 1929 založení včelařského spolku

Včelaři zdejší obce i obcí okolních byli organizováni ve spolcích v Třeboni,
Borovanech. Působením učitelů R.Adámka z Kojákovic a Jaroslava
Krátkého byl v tomto roce založen „V č e l a ř s k ý s p o l e k pro
Mladošovice a okolí“. Sdružuje včelaře z Mladošovic, Petrovic, Lhoty,
Vlachnovic, Kojákovic a Hrachovišť.
(Pamětní kniha str. 158)

1937

V zápise Pamětní knihy roku 1937 je zmínka o řídícím učiteli mladošovické
školy Jaroslavu Krátkém, který se aktivně účastnil společenského života obce a byl jednatelem Včelařského spolku
(Pamětní kniha str. 165)

1939

Dále se dozvídáme o události z 25. července 1939, kdy se začalo s bouráním opevnění na katastru Petrovic a
Mladošovic.“Byl také zbořen kryt v těsnéblízkosti prelátské hajnice (dnes tam včelaří přítel Petr Plojhar), kde
bydlel lesní hajný
František Marek. Jmenovaný odvedl všechen dobytek do lesa. Při výbuchu krytu padl veliký kus betonu přímo na včelín
Franiška Marka. Následky byly ošklivé. Včely se rozzuřily a vojáky nemilosrdně štípaly. Hajnice výbuch vydržela.“
(Pamětní kniha str. 172,173)

Úlomek, který způsobil paniku mezi vojáky, když dopadl na včelín hajného Marka
Prelátská hajnice, kde bydlel lesní hajný František Marek

1950

„V července 1950 poprašovali sovětští letci bramborové kultury letadlem. Od tohoto poprašování nález učiněn nebyl.
Bohužel, že poprašováním zahynulo mnoho včel i jiného užitečného hmyzu.“
(Pamětní kniha školní 1933-1976 str. 81)
„Od 1. září 1950 byl na škole zřízen mičurinsko-včelařský kroužek pro 15
žáků 3. až 5. postupného ročníku. Kroužek bude používati včelína ředitele
školy.“ (ředitelem školy byl v té době Václav Činátl)
(Pamětní kniha školní 1933-1976 str. 83)
Na další zmínku o včelaření si musíme počkat až do roku 1954. „Dne 16.března doprovázela celá naše vesnice a s ní
občanstvo ze širokého okolí na poslední cestě k místnímu hřbitovu zdejšího hospodáře a lesního dělníka
Václava Kříže, který byl těžce raněn padajícím kmenem při porážení dříví v lese za vesnicí Kojákovicemi. Za MNV
loučil se jeho předseda J. Gráf, za včelařský spolek a Místní jednotu čsl.svazu požární ochrany pisatel této
Pamětní knihy.“
(Pamětní kniha str. 210)
(Na str.117 Pamětní knihy se dozvídáme,že novým kronikářem po Františku Jandovi se stává: „Jmenuji se Václav
Činátl. Narodil jsem se v Kojákovicích 8.září 1904.Vystudoval jsem na státním učitelském ústavu v
Č.Budějovicích a jako učitel jsem působil v různých obcích třeboňského a česko-budějovického okresu, od roku 1938
jsem řídícím učitelem na obecné škole ve zdejší obci“)
Další informace vztahující se k včelařství je datována do roku 1957 a říká se zde následující:“Letos byly bývalé
včelařské spolky zrušené. Také zdejšíspolek, o němž jest zápis v této Pamětní knize na straně 158 byl zrušený
a přeměněný na Základní včelařskou organizaci. Předsedou této organizace jest František Zeman z Kojákovic, jednatelem
Josef Kadlec z Mladošovic.
Spolek sdružuje včelaře z Mladošovic, Kojákovic, Hrachovišť a Lipnice.“
(Pamětní kniha str. 227)

1965

V roce 1965 – 1.srpna odchází do důchodu zkušený, moudrý včelař, panučitel Václav Činátl. V mladošovické škole učil
od 1. září 1938 celkem 26let s malou výjimkou let 1963-1964, kdy učil na škole v Kojákovicích.
(Pamětní kniha č.2 str.16, dále jen Pk-2)

1966

Za rok 1966 je v Pamětní knize následující zmínka „V obci jest agilní základní organizace čsl. Svazu včelařů, která
chová přibližně 300 včelstev u
50 včelařů.
(Pk-2 str.21)
V roce 1968 je poznamenáno, že se uskutečnila Výroční členská schůze včelařů.
(Pk-2 str.31)

1969

1969 – „členové svazu včelařů…..“ vykonali výroční členskou schůzi. Dále se uvádí, že „pro včelaře byla určena
přednáška Jiřího Klaboucha o rojích přirozených a umělých.“
(Pk-2 str. 40,42)

1970

1970 – „Dne 24. února byl po čtyřech měsících první slunečný, krásný den,zněhož se zaradovali mimo jiné naši, Na
svatého Matěje….včelaři,neboť tenden se prvně po dlouhé době proletěly včely.“
8. března konali včelaři z Mladošovic, Kojákovic, Vlachnovic, Libína a
Spolí jubilejní výroční členskou schůzi. Letos uplyne 4Olet od založení včelařského spolku pro Mladošovice a okolí.
Staří včelaři si zavzpomínali.
František Fišer z Kojákovic, Václav Činátl byli odměněni čestným uznáním Okresního výboru svazu včelařů za
dlouholetou práci ve funkcích hospodáře a jednatele. Ve volbách byli zvoleni vesměs staří činovníci.

Karel Dvořák, Václav Činátl, František Fišer, Jan Mašek a M. Matuška.

Nepříznivé jaro neublížilo včelstvům, což je patrno z toho,že včelaři z našeho obvodu odvedli do sběren Jednoty 895kg
medu. Bylo to z 385včelstev, která zde byla chována.
(Pk-2 str. 47,49)

1971

rvní polovina ledna byla studená s mrazy až -16° C. V druhé polovině ledna a celý únor bylo teplo. Dne 12. února bylo
na slunci +20°C,včely měly krásný prolet. Ze 4. na 5. března byl mráz -22° C. Tento mráz zničil většinu květů
ovocných stromů i keřů angreštu, rybízu i jahod.
Jaro se opozdilo, březnový oves nebyl. Selo se až od 10. dubna, kdy bylo teplé, skoro letní počasí. Toto vystřídaly
koncem května deště a zimy, které trvaly až do července. Nejstarší včelaři nepamatují za posledních 50 let
tak nepříznivé počasí. V únoru se konala výroční schůze včelařů.
(Pk-2 str.58,59)

1972

V lednu a únoru vykonaly výroční schůze tyto organizace KSČ, požárníci, zahrádkáři a včelaři. Ve vedení
zůstali většinou staří činovníci.
„V posledních letech se stává skoro pravidelně, že zima řádí nejvíce v březnu, dubnu a někdy i v květnu. Letos z 11.
na 12. března byla zde sněhová vichřice se závějemi, jimiž ranní autobusy do Borovan neprojely.
Zimy se sněhem a mrazy až -5°C byly i v dubnu, takže polní práce byly velmi zdržené. Brambory se sázely koncem dubna
a v květnu. Mrazy poškodily květy ovocných stromů. Jen odolné druhy (Boikovo,Strýmky)nasadily plody. Také třešně mají
plodů málo. Borůvky v lesích pomrzly a květy opadly. To bude pro zdejší obyvatele velká ztráta. Časté deště,
které během celého jara řádily „smyly“ medovici z borovic a smrků, takže včely přišly o nejlepší pastvu. Medníky byly
prázdné, takže někteří včelaři museli v červenci přikrmovat. Ze 100 úlů včel, které se v obci chovají, nebyl dodán ani
kilogram medu, ačkoliv včelařská organizace měla podle smlouvy dodat na státní nákup 700 kg medu.“
(Pk-2 str.66)

1973

1973 – „Červnová chladna oslabila včelstva do takové míry, že v červenci hynula včelstva hladem. Vlivem chemického
ošetřování polních plodin nemají včely na polích žádnou pastvu. V některých letech zamedují lesy.
Letos z lesů snůška nebyla a tak „medobraní“ nebude. Je to prý podle nejstarších včelařů za posledních 50 let
nejhorší včelařský rok. Včelaři počet včelstev snižují, neboť se stává nerentabilní.“
(Pk-2 str. 75)

1974

Deště v červenci neublížily mšicím, kterých bylo na jehličnatýchstromech veliké množství. Vytvářela se
medovice, z níž byla někde dobrá,někde (ve Spolí a Libíně) výborná snůška. Členové naší včelařské organizacez pěti
okolních obcí dodali skoro 10 q medu na státní nákup.
Průměrný výnos na včelstvo byl kolem 8 kg. Tento výnos mohl býti dalekovyšší, nebýt tzv. „cementového medu“, který
se zde vyskytl a nedal se vytočit. Výzkumný včelařský ústav, jemuž zdejší včelaři poslali vzorek se k původu tohoto
medu nevyjádřil.
(Pk-2 str.93)

1975

Letos byl pro včelaře rok nepříznivý. Intenzivní hospodaření schemickým ošetřováním plodin vytlačilo včely z
luk i polí. Jen lesní snůška může plniti medníky úlů a ta se letos z důvodů nedostatku mšic neobjevila.
To, co v květnu poskytly ovocné stromy a borůvky, spotřebovaly včely nauhájení života. Státní příspěvek 18 Kčs na
jedno včelstvo nestačil na dodánízásob pro zimní období. Včelaření bylo letos ztrátové.
(Pk-2 str. 112)

1976

Základní organizace včelařů objednala pro členy 20 ks matek kmene „kraňka.“
(Pk-2 str.127)

1977

V tomto roce byla mírná zima. V lednu i únoru ležel sníh,ale mrzlo mírně. Na Matěje 24. února se prudce
oteplilo. Byl silný prolet včel a rozkvetla líska.
Včelaři naší organizace chovají celkem 300 včelstev, z nichž dodali na státní nákup 5 q medu na plánovaných 12 q. Při
nynějším způsobuhospodaření jsou včely po odkvětu ovocných stromů odkázány na les, kde se za příznivých klimatických
podmínek vytváří na jehličnatých stromech medovice, která zachraňuje včelstva před hladem a včelaření před zánikem.
Ovšem tato medovice se každý rok nevytváří a potom včely musí zachránit dodaný cukr.
Členové včelařské organizace objednávkami matek „kraněk“ pečují o zlepšení svých 300 včelích čeledí. Chemizace
zemědělství zbavila včely všechmožností získat na polích pastvu v obvodu našeho JZD, kde se nepěstuje
řepka. Včely musí hledat pastvu v lesích. Učitel včelařství Karel Dvořák ve svých přednáškách, které každý rok zde pořádá, vysvětluje, že v budoucnu obstojí jen ti včelaři, kteří budou se včelstvy za pastvou kočovat. V obvodě naší
organizace kočování nezkusil dosud žádný včelař.
(Pk-2 str.133,135,139)

1978

V tomto roce dochází k výměně na postu obecního kronikáře a namísto dosavadního kronikáře přítele včelaře
Václava Činátla, přichází paní
Božena Bílková z Mladošovic.
V tomto roce se v Pamětní knize nevyskytují žádné údaje o včelařích.

1979

Letos byl rok pro včelaře krajně nepříznivý, neměli vůbec žádný med.
(Pk-2 str.162)

1981

Letos byla snůška medu veliká, ale hrozí včelám zkáza. Z Českomoravské vysočiny se šíří zhoubná nemoc, která napadne-li včelstvo, musí se všechny úly vysířit.
(Pk-2 str. 186)

1982

Včelařům působila starost nemoc včel zvaná roztoč Varroa Jacobsoni, která se vyskytla na Českomoravské vysočině, v našem kraji vevelmi malé míře. Medu bylo letos dostatek ke
spokojenosti včelařů.
(Pk-2 str. 203)

1983

Dne 13. března měli včelaři výroční členskou schůzi. Do spolkuvčelařů z Mladošovic spadají i včelaři z Libína,
Spolí, Kojákovic, Petrovic a
Lhoty. Řada chovatelů včelstev provedla kočování, to jest převoz včelstev k opilení řepky a jetele. Snůšku si
pochvalovali,neboť byla bohatá i přezimování včelstev bylo téměř bezztrátové.
(Pk-2 str.217)

1984

Včelaři mají veliké starosti, neb od jižní hranice šíří se k nám zhoubná choroba včel Varroa Jacobsony. Medu bylo
celkem dosti.
(Pk-2 str. 232)

1985

29. května byla veliká bouře, napadalo mnoho krup, stloukly všechnykvěty stromů, zeleninu, květiny, tráva polehla až
do země. Následkemjarního nepříznivého počasí měli včelaři velmi málo medu a včelstva slabá i k zazimování.
(Pk-2 str. 248,249)

1986

Medu bylo letos celkem dosti, ale choroba včel se rychle šíří, takže jsou obavy, zda se dá zabránit tomu, aby nebylo
poničeno včelstvo v celém státě. Včelaři čistí úly různými desinfekčními přípravky, odborně přezkoušenými, ale
choroba Varroa Jacobsony se stále šíří.
(PK-2 str.263)

1987

Včelaři měli medu polovinu proti létům minulým
(Pk-2 str.271)

1988

Včely po pěkném počasí vyletovaly v lednu i únoru. Státní statek zde seje veliké lány řepky a to je pro včely bohatá
pastva. Letos při krásném asuchém jaru květu počasí přálo a medu bylo mnoho, zvláště toho jarního z
řepky. Jedno včelstvo po jarní snůšce dávalo až 10 kg medu, což jest vopravdu hodně.
(Pk.2 str.287)

1989

Letos si včelaři naříkají, že bylo velmi málo medu, neb při květu stromů i porostů řepky bylo dosti studené a větrné
počasí a to včelám bránilo ve snůšce.
Pk-2 sttr.306)

1990

Ovoce bylo dosti, ale včelaři naříkají, že je malá snůška, že med bylnějaký z první snůšky, ale z druhé velmi málo.
(Pk-2 str. 318)

1991 – 2006

Český svaz včelařů Mladošovice 1990 – 2006 stejné složení výboru:předseda Vladimír Kahoun Mladošovicejednatel
Staniskav Kadlec Petrovicepokladník Stanislav Štětka Mladošovicemístopředseda Pavel Candra Libínzdravotník František
Divoký Lhotakontr.a reviz.komise Karel Vondrák
Petr Plojhar
Ve svazu jsou organizováni včelaři z těchto obcí: Mladošovice, Petrovice,
Lhota, Kojákovice, Spolí a Libín.
V roce 2006 má organizace 19 organizovaných členů s celkovým počtem
165 včelstev.

Od roku 2006 je nová kronikářka Marie Kadlecová (manželka našehopřítele včelaře Stanislava Kadlece z Petrovic),
která převzala tuto funkci popaní Boženě Bílkové.
(Pk-2 str.327,352)

2007

Podzim 2007 se stal nechtěným mezníkem v českém včelařství.
Poprvé za celé období tlumení varroázy se vyskytly významnější ztrátyv čelstev, které je možné na řadě míst označit
za hromadné. Do té doby mohla být nákazová situace ve varroáze v České republice označována za stabilizovanou, zimní
ztráty byly normální, biologicky zdůvodnitelné(do
10% stavu zazimovaných včelstev) a hromadné úhyny včelstev jsme znali jen ze zahraničí. Nyní jsme zahraničí dohnali.
Dospělé včely zmizí a plásty jsou úplně prázdné, nebo se zbytky zásob a plodu. Co je příčinou této záhady? Jde
pravděpodobně o komplex příčin, ne o jednu příčinu. Prioritně se hovoří o vlivu varroázy za souběžného působení virů.
Provádí sevýzkumy, velice cenné budou výsledky z příštího odběru měli v r. 2008.
V roce 2007 měla ZO ČSV Mladošovice 18 členů a 4 nečleny s počtem 192 zazimovaných včelstev. Výnosy z kmenových
včelstev v průměru 12 kgmedu, 0,3 kg vosku na včelstvo.
(Pk-2 str. 324,325)

2008

„Včelaři, hleď si díla, protože je v medu síla“
„Podle vzhledu nekup ani sklenku medu, oči šidí, jazyk vidí“
(česká přísloví)
Minulá zima byla velice teplá. Matky ve včelstvech prakticky nepřestaly
klást. Kvůli teplu se však přemnožil roztoč Varroa dastructor. Ten včely a
zejména jejich plod napadá. Roztoč na něm parazituje. Potom se rodí
deformované včely, kterým třeba chybí jedno křídlo, nebo mají nesprávný
počet nohou. Takové včely nejsou schopné přežít. Blíží se určitá přírodní
katastrofa. Víme přece, že když včely neopylují kulturní rostliny, nebudou
potraviny. Je potřeba najít řešení, jak republiku znovu zavčelit. To se ale
nezvládne během jedné sezony. Bude to trvat alespoň další jednu až dvě
sezony. V současné době se i stát snaží finanční pomocí včelařům přispět k
obnově včelstev.
Základní organizace má od ledna nový výbor.
předseda ing. Miroslav Jelínek Mladošovice
místopředseda Pavel Candra Libín
jednatel Miroslav Vojáček Mladošovice
pokladník Pavel Kučera Lhota
(Pk-2 str. 384)
V průběhu roku k nám přišli př. Ing. Karel Veverka a RNDr. Vladimír
Pávek, oba z Vlachnovic, které sice katastrálně spadají do Jílovic, ale naši
přátelé projevili zájem účastnit se spolkového života společně s námi.
K 1. září 2007 jsme měli zazimováno 192 včelstev. Mezi včelaře s větším
počtem včelstev patří přátelé ing. Jan Mašek se 30 včelstvy ,Stanislav
Kadlec se 16 včelstvy. Přelom roku 2007/2008 však ukázal na to, že situace
na jaře bude naprosto odlišná a také je to patrné z následujících údajů.
K 1. květnu 2008 jsme vykazovali pouhých 75 včelstev. To představuje 61%
ztrátu. Oficiální verze uvádí jako příčinu těchto ztrát“ přemnožení roztoče
Varroa destructor na přelomu roku 2007/2008.“
Obdobná situace byla i v rámci okresu České Budějovice a proto jsme také
byli zařazeni do seznamu těch okresů, kterým byla poskytnuta národní
dotace označována jako 1.D.d.ve výši 453Kč na jedno obnovené včelstvo.
Pro naší organizaci činila tato dotace celkem 33.069 Kč, když se nám
především vlastním přičiněním podařilo obnovit 73 včelstev. Dotace
označovaná jako 1.D.a. činila 152 Kč na jedno včelstvo, což v souhrnu
dělalo částku 22.192Kč. Celkem jsme tedy dostali od státu 55.261Kč.Tyto
finance byly beze zbytku rozděleny členům naší organizace.
V tomto roce se nás také částečně dotklo nařízení Krajské veterinární
správy č.9/2008 z 22.září o ochranných a zdolávacích opatřeních v
souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu. Při
vymezování ochranného pásma se tato opatření týkají chovatelů, kteří mají
svá včelstva umístěna v katastru obce Spolí a to jsou přátelé Miloš Tabery a
ing. Jan Mašek. 13. dubna jsme také měli přednášku na téma, které nás neustále
pronásleduje a to je problematika varroázy a boj s ní. Přednášejícím byl ing.
Petr Stibor z Českých Budějovic. Jeho výklad obohatil naše dosavadní
znalosti a na názorných příkladech jsme se mohli přesvědčit,že roztoč
Varroa destructor je opravdu vážným nebezpečím pro naše včelstva a jeho
tlumení je nutné.
V letošním roce jsme také poprvé přistoupili k celoplošnému léčení
prostředkem Gabon PA-92, který jsme vkládali do včelstev 20. července a
vyjímali 30. srpna.
Celkem jsme na léčebné prostředky v rámci organizace vynaložili více jak 6
tisíc korun.
I přes všechny peripetie pracovala naše organizace spolehlivě a v zásadě
jsme splnili veškeré úkoly které před námi vyvstali. Poděkování patří
výboru základní organizace a všem našim členům.
(čerpáno ze zprávy předsedy ZO přednesené na VČS 25.1.2009)

2009

Tento rok byl pro nás významný především proto, že jsme oslavili 80
let od založení „Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí“. Více o tom
bude v další části.
Rok 2009 pro nás začal Výroční členskou schůzí dne 25.ledna. Na tomto
jednání byl podrobně zhodnocen rok 2008 a vytýčeny oblasti a směry další
práce výboru a celé organizace. Již počátkem ledna započaly práce na
shromažďování podkladů ke zpracování vlastní Pamětní knihy včelařů
Mladošovice. Práce se ujal osobně předseda ing. Miroslav Jelínek. Za
přispění starosty obce ing. Jiřího Podoláka a administrativní pracovnice
úřadu paní Hany Filásové, kteří zapůjčili k prostudování Obecní a Školní
kroniky se podařilo zmapovat události týkající se včelaření jako takového a
to počínaje rokem 1715.
Již v únoru jsme započali s organizačním zabezpečením kurzu chovu
včelích matek. Navázali jsme kontakt s učitelem včelařství ing. Alešem
Křenkem a stanovili jsme termín na 6.června. Kurz v tomto termínu také proběhl a to u přítele Miloše Tabery ve Spolí. Účastníci kurzu odcházeli
velmi spokojeni a to díky bezvadnému výkladu přednášejícího a výborně
zajištěnému zázemí přítelem Milošem Tabery.
Od počátku roku byly také získávány informace o aerosolovém vyvíječi a o
kompletu, který zabezpečuje ošetřování včelstev aerosolem. Informace byly
získány od Výzkumného ústavu včelařského Dol u Libčic. Na 13.března
byla svolána mimořádná členská schůze, kde proběhla informace k dosud
získaným poznatkům a to k samotnému vyvíječi VAT-1a a k agregátu
spalovacího motoru s kompresorem BLAF-1a, včetně cenových relací.
Členská schůze rozhodla o zakoupení 3ks aerosolových vyvíječů Vat-1a a to
tak, aby jeden kus byl pro oblast Spolí-Libín – zabezpečuje př. Pavel
Candra, druhý kus pro oblast Mladošovice-Petrovice-Kojákovice –
zabezpečuje př. ing. Miroslav Jelínek a třetí pro oblast Lhota-Vlachnovice –
zabezpečuje př. Pavel Kučera.
Počátkem května byla také ve vývěsní skříňce Obecního úřadu instalována
tabule naší ZO, kde jsou zveřejňovány základní informace týkající se naší
práce, včetně důležitých termínů.
Materiály ve vývěsce jsou průběžně aktualizovány a jsou zde prezentovány
všechny akce organizace. O to se stará předseda přítel ing. Miroslav Jelínek.
V tomto roce se nás bohužel opakovaně dotklo Nařízení Krajské veterinární
správy pro Jihočeský kraj č.3/2009 a to v souvislosti s opatřeními při
výskytu moru včelího plodu, neboť bylo zjištěno nové ohnisko této
nebezpečné nákazy a to v katastru obce Třeboň. Při vymezování
ochranného pásma byla do něj zahrnuta i obec Spolí. Zde včelaří přítel ing.
Jan Mašek a Miloš Tabery. Základní organizace splnila všechna opatření
nařízená veterinární správou. Výsledky vyšetření letní měli byly negativní.
Přesto i nadále trvá povinnost těmto chovatelům nechat vyšetřit vzorky
zimní měli 2009-2010 na mor včelího plodu.
V průběhu května také započaly přípravy k oslavě 80.výročí založení
Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí. V tomto měsíci byl také
zahájen monitoring spadu roztoče Varroa destructor. Monitoring zajišťoval předseda přítel ing. Miroslav Jelínek. Výsledky pozorování byly průběžně
předávány jednateli OV ČSV České Budějovice ing. Aleši Mikšátkovi.
Od jara až do podzimu byla prováděna fotodokumentace stanovišť našich
včelařů. Tyto práce zajišťovali přítel Pavel Kučera a ing. Miroslav Jelínek.
Výsledky jejich práce lze hodnotit po shlédnutí webových stránek naší ZO.
12.září jsme oslavili 80 let od založení Včelařského spolku pro Mladošovice
a okolí. V rámci těchto oslav proběhla slavnostní včelařská schůze v
pohostinství v Mladošovicích. Po ní následoval kurz vedený ing. Alešem
Křenkem na téma včelařské produkty a jejich využití v každodenním životě.
Souběžně s tím v prostoru za kostelem byla instalována výstavka
včelařských pomůcek a také zde probíhal prodej domácího medového pečiva,
vyrobeného manželkami našich včelařů. Že pečivo bylo podařené se záhy
přesvědčili jak prodávající, tak i kupující, zkrátka za chvíli už nebylo co
prodávat. V rámci oslav proběhla i soutěž o nejlepší med, jejímiž vítězi se
stali ing. Jan Mašek a RNDr. Vladimír Pávek se stejnými počty hlasů. Pro
nejmenší zde probíhaly soutěže, hry a různá ponaučení o tom jak včelky žijí,
kde bydlí apod. Pro lepší náladu, když počasí nám moc nepřálo, drobně
pršelo vyhrával všem zúčastněným mladošovický harmonikář Jirka Teska.
Také díky Lhoteckým hasičům, kteří nám postavili plátěné přístřešky celá
akce proběhla důstojně. Zvláštní poděkování patří ing. Jiřímu Podolákovi
starostovi obce Mladošovice a ing. Oldřichu Šírkovi starostovi obce Jílovice
za finanční příspěvky na tuto akci v celkové výši 5.000 Kč. Poděkování si
zaslouží všichni, kteří se na této akci organizačně podíleli.
Na výborové schůzi 17.září bylo také s konečnou platností rozhodnuto o
zavedení vlastních webových stránek navržených RNDr. Vladimírem
Pávkem. Podle všech dosavadních ohlasů jsou tyto stránky plně funkční a
splňují ty cíle pro které byly zavedeny. Zvláštní poděkování v tomto směru
tedy patří příteli RNDr. Vladimíru Pávkovi, který se stará o vše potřebné co
s jejich provozem souvisí.
Na 15.listopad byla svolána členská schůze především z důvodů výplaty
dotací, tak jak bylo nařízeno Oběžníkem ČSV č.2/2009. Všechny dotace byly vyplaceny v souladu s uvedenými pokyny Oběžníku. Zároveň byli
členové informováni o připravované akci na rok 2010 – odhalení sochy
patrona všech včelařů sv. Ambrože v Mladošovicích na počest zakladatelů
Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí pánů učitelů Adámka a
Krátkého.
V roce 2009 jsme jako ZO vyprodukovali : 1.524kg medu
83kg vosku a odchovali
34 matek
Můžeme říci, že rok 2009 byl z našeho pohledu velmi aktivní, podařilo se
udělat za přispění jednotlivců kus dobré a poctivé práce a lze si jen přát, aby
zdraví a síly nám umožnili pokračovat v tomto nastoupeném trendu. Pro
rok 2010 byly vytýčeny neméně lehké úkoly, kterých se chceme zhostit se ctí.

2010

Dne 17.ledna se uskutečnila Výroční členská schůze ZO, která byla
vyjímečná v tom, že hodnotila celé pětileté období, tj. období od posledního
VIII. Sjezdu včelařů. Hlavní zprávu přednesl předseda základní
organizace ing. Miroslav Jelínek a dotkl se v ní všech zásadních oblastí a
událostí tohoto časového úseku. Tato VČS si mimo jiné zvolila nový výbor,
který je ve složení:
předseda: Ing. Miroslav Jelínek (Mladošovice)
místopředseda: Pavel Candra (Libín)
jednatel: RNDr.Vladimír Pávek (Vlachnovice)
pokladník: Pavel Kučera (Lhota)
Revizní komise : Ing. Jan Mašek, František Divoký, Miroslav Vojáček
Důvěrníci : Ing. Miroslav Jelínek (Mladošovice, Vlachnovice, Kojákovice)
Pavel Kučera (Lhota, Petrovice)
Pavel Candra (Libín, Spolí)
VČS také přijala Plán činnosti na rok 2010, ve kterém bylo
odhlasováno uspořádat nejméně dva kurzy, dále uspořádat Medový den
Mladošovice a v jeho rámci odhalit sochu sv. Ambrože, patrona včelařů.
Úkoly se nám podařilo splnit, v dubnu 17-tého jsme pro naše členy
uspořádali kurz pro začátečníky, který vedl učitel včelařství ing. Aleš
Křenek z Českých Budějovic, v následujícím měsíci 22.května jsme
realizovali přednášku na téma Ošetřování včelstev během kalendářního roku
rovněž s ing. Alešem Křenkem s praktickými ukázkami na stanovišti
včelstev „Loučka“ u přítele ing. Miroslava Jelínka a 8. srpna kurz pro
provozně-ekonomicky orientované včelaře, který vedla pí.Jiřina Síkorová z
Trhových Svinů. Posledně jmenovaný kurz měl velmi vysokou účast, zde se
naše manželky, přítelkyně ale i ostatní ženy učily techniku zdobení
medového pečiva. Všechny uvedené akce lze hodnotit jako velmi zdařilé a
rozhodně napomohli k rozšíření znalostí v oboru a také k lepšímu
vzájemnému poznání.
Medový den Mladošovice byl naplánován na 22.srpna a v tento den
byla také slavnostně odhalena a vysvěcena socha patrona včelařů sv.
Ambrože. Příprava stánků a všeho co souvisí s organizací Medového dne
započala už od časného nedělního rána. Přijeli pozvaní stánkaři se svými
výrobky a nebyla opomenuta ani skutečnost, že návštěvníci budou
potřebovat občerstvit svoje tělesné schránky a o to se bezvadně postarala
paní Batystová z Netolic se svými lahůdkami. Škála nabízeného zboží byla
slušná a návštěvníci všech věkových kategorií si tak mohli uspokojit svoje
potřeby. Tentokrát byl i dostatek medu. Nelze nezmínit prodej medového
pečiva vyrobeného manželkami našich včelařů, který už jako tradičně měl
vysokou úroveň a pečivo šlo dobře na odbyt. Finanční výtěžek z tohoto
prodeje také napomohl k hrazení nákladů sochy sv. Ambrože.Velmi
zajímavým a hojně navštěvovaným byl stánek přítele ing. Petra Sedláčka z
Třeboně, který s sebou přivezl prosklený úl se včelami. Mnozí návštěvníci
viděli takto včely poprvé ve svém životě a k atraktivnosti napomohl i
zajímavý výklad o jejich životě. Propagaci včelařství dozajista napomohla i
výstavka včelařských pomůcek. A tak v přátelské, ještě prázdninové
atmosféře ubíhalo celé nedělní sváteční dopoledne. Ti návštěvníci, kteří měli
potřebu, se mohli zúčastnit v kostele sv. Bartoloměje mše svaté.
Po jejím ukončení okolo poledne se věřící, včelaři a ostatní návštěvníci
přesunuli do prostoru před budovou bývalé školy, kde proběhl slavnostní akt
odhalení a vysvěcení sochy sv. Ambrože.
Sochu zhotovil přítel Tomáš Franta, sochař trvale žijící v obci Mladošovice
a se všemi poctami k tomu náležejícími ji vysvětil pan farář Petr Plášil z
Borovan. Hlavní projev přednesl předseda včelařské organizace přítel ing.
Miroslav Jelínek, přítel Tomáš Franta jako autor pohovořil o motivech a
pramenech, které jej vedli ke konečné podobě díla, dále vystoupil zástupce
Okresního výboru včelařů v Českých Budějovicích přítel ing. Josef Linhart a
starosta obce Mladošovice ing. Jiří Podolák. Všichni se pochvalně vyjádřili
na adresu těch, kteří se o realizaci myšlenky zasloužili. Socha sama je
symbolicky umístěna před budovou školy, kde kdysi právě jako učitelé
působili zakladatelé Včelařského spolku pro Mladošovice a okolí páni
učitelé Krátký a Adámek. V souvislosti s touto slavností byla zhotovena
plaketa s reliefem sv. Ambrože a návštěvníci Medového dne Mladošovice
měli možnost si ji zakoupit v podstatě za symbolickou cenu 150Kč a tak
napomoci k úhradě nákladů spojených se zhotovením sochy. Celkové
finanční náklady spojené s výrobou sochy sv. Ambrože byly vyčísleny na
50.000Kč. Tyto byly ve dvou splátkách uhrazeny panu Tomáši Frantovi
jako zhotoviteli. Na závěr celé slavnosti byl uspořádán v místním hostinci
oběd, kterého se zúčastnili přítomní včelaři a pozvaní hosté. Lze říci, že jak
Medový den a v jeho průběhu odhalení a vysvěcení sochy sv. Ambrože se
velmi vydařily. Nemalou měrou k tomu napomohlo i krásné, teplé sluneční
počasí. Byla to událost roku jak pro včelaře, tak i pro obec samotnou.Socha
sv. Ambrože tak bude trvale připomínat zakladatele spolkového včelaření
v Mladošovicích a nejbližším okolí. Stala se tak jedním ze symbolů, ke
kterým se současná i budoucí generace mohou obracet. Nutno ještě dodat, že
ani tisk na nás nezapomněl, vyšly články v Českobudějovických listech,
Právu a v našem odborném časopise Včelařství.
A pomalu jsme se přehoupli do podzimu, nastal čas krmení a příprav
na zazimování našich včelstev. K 1.září tak jako každoročně jsme hlásili
počty zazimovaných včelstev. V naší ZO tento počet dospěl do čísla 210,
což je ve srovnání s rokem předcházejícím o 40 včelstev více. To je jistě
pozitivní jev. Vyprodukovali jsme 2.465kg medu, 101,5kg vosku a odchovali
59 matek.
Podzimní léčení v naší organizaci proběhlo v souladu s metodikou Krajské
veterinární správy, ve třech po sobě jdoucích ošetřeních. V tomto roce jsme se
rozhodli, že poslední dvě ošetření provedeme aerosolovou technikou s
využitím lékárenského acetonu a tak se také stalo. Byl zpracován podrobný
harmonogram a každý včelař tedy věděl kdy a v jakém čase budou jeho
včelstva ošetřena. Tento způsob ošetřování včelstev chceme zachovat i do
budoucnosti. Měl určenou k vyšetření včelaři odevzdají na Výroční členské
schůzi 30.ledna 2011. Jaké budou výsledky vyšetření na varroázu a také
mor včelího plodu budeme očekávat v průběhu února 2011.
V průběhu celého roku 2010 také bezvadně fungovaly webové stránky
naší organizace (jsou veřejně přístupné od 5.10.2009) a to především díky
jejich správci dr. Vladimíru Pávkovi. K 31.12.2010 je navštívilo cca 6.000
návštěvníků. Ukazuje se, že tento způsob distribuce informací má své
oprávněné místo a je žádoucí pokračovat v nastoupeném trendu i v příštích
letech.
Ve dnech 4.a 5.prosince 2010 se v Praze uskutečnil IX. Sjezd Českého
svazu včelařů. Jeho jednání se zúčastnil za Okres České Budějovice i přítel
ing. Josef Linhart, který se pravidelně jako delegát OV účastní našich
Výročních členských schůzí. Tento sjezd si zvolil svoje vrcholné
představitele, předsedou svazu se stal ing. Josef Mandík a nahradil tak ve
funkci Mgr. Luďka Sojku. Na tomto sjezdu byly přijaty nové Stanovy
Českého svazu včelařů, o.s.