20.květen – Světový den včel

Pamětní deska Včelařského spolku Mladošovice jako připomínka 100-tého výročí trvání republiky a Světového dne včel

Od roku 2016 si připomínáme Světový den včel. Stalo se tak z iniciativy Slovinského včelařského svazu 12.března 2016, kdy se na pozvání Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství Slovinské republiky v CELJE uskutečnilo setkání ministrů či jejich zástupců odpovědných za oblast zemědělství RAKOUSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, FRANCIE, MAĎARSKA, ČERNÉ HORY, SLOVINSKA a SRBSKA za účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství a jeho podpory pro udržitelný rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím iniciativy „SVĚTOVÝ DEN VČEL“. Účastníci setkání v CELJE shrnuli svá stanoviska takto:

1. Z d ů r a z ň u j í význam včel a jiných opylovatelů pro udržitelnou zemědělskou produkci, potravinovou bezpečnost a výživu ve světě stejně jako pro udržování ekologické rovnováhy v prostředí a zajišťování druhové pestrosti v přírodě

2. U p o z o r ň u j í na skutečnost, že v současnosti v důsledku lidských činností a jejich vlivů na prostředí stejně jako vlivem dalších faktorů, jakými jsou nové nemoci a škůdci včel a změna podnebí, jsou včely ve zvýšené míře ohroženy

3. O p a k o v a n ě p o t v r z u j í nezbytnost podpory činností zaměřených na zvyšování povědomí vlád a veřejnosti o důležitosti včel a včelařství a považují iniciativu „SVĚTOVÝ DEN VČEL“ za jeden z klíčových nástrojů v tomto ohledu

4. V y z í v a j í k mezinárodní spolupráci zejména s ohledem na posilování naší společné péče o včely, dosahování lepších výsledků při ochraně včel, jejich prostředí a současně i při podpoře udržitelného rozvoje včelařství

5. J s o u t o h o n á z o r u, že společné úsilí může významně přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje zejména proti hladu, v dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy stejně jako při podpoře udržitelného zemědělství, ochraně omezených přírodních zdrojů a zastavení úbytku druhové pestrosti přírody

Metodika……2021

Od 1.1. 2021 platí nová „Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021″. Toto opatření vydalo Ministerstvo zemědělství ČR na návrh Státní veterinární správy dne 19.11. 2020. Podrobnněji viz. odkazy níže.

metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-pro-rok-2020-uvodni-clanek.pdf

metodika-kontroly-zdravi-zvirat-vynatek-vcely.pdf

Varroáza včel – Státní veterinární správa

Doporuceni-k-odberum-vzorku-k-vysetreni-na-MVP.pdf

vyr-mezisten-k-17-1-2019.pdf

MUDr. F. Živanský, F. Hruschka, F. Vogl, A. Schonfeld

V měsíci  březnu si připomínáme významné osobnosti českého i světového včelařství, MUDr. František Živanský, Franz Hruschka, František Vogl a Doc. Antonín Schonfeld, viz odkazy níže

Výroční členská schůze spolku 2021 – změna termínu

Vážené přítelkyně včelařky, vážení přátelé včelaři, kolegové. V souladu s plánem práce našeho spolku na rok 2021 byl stanoven termín VČS na sobotu  23.ledna 2021. Vzhledem k přijatým vládním opatřením je termín výroční členské schůze  odložen na  n e u r č i t o. Termín jejího konání bude včas oznámen,  na tomto webu, mailem a osobně cestou důvěrníků.

Miroslav J e l í n e k – předseda spolku

U p ř e s n ě n  í :  Dne 18.1. 2021 byly všechny ZO a OO ČSV informovány  dopisem ČSV o současné situaci. Konkrétní informace a upřesnění naleznete v níže položeném odkazu „Dopis ZO a OO nejen k dotaci 1.D“

Miroslav J e l í n e k – předseda spolku