20.květen – Světový den včel

Pamětní deska Včelařského spolku Mladošovice jako připomínka 100-tého výročí trvání republiky a Světového dne včel

Od roku 2016 si připomínáme Světový den včel. Stalo se tak z iniciativy Slovinského včelařského svazu 12.března 2016, kdy se na pozvání Ministerstva zemědělství, lesního hospodářství a potravinářství Slovinské republiky v CELJE uskutečnilo setkání ministrů či jejich zástupců odpovědných za oblast zemědělství RAKOUSKA, ČESKÉ REPUBLIKY, FRANCIE, MAĎARSKA, ČERNÉ HORY, SLOVINSKA a SRBSKA za účelem posouzení možností dalšího rozvoje oblasti včelařství a jeho podpory pro udržitelný rozvoj dalších aktivit jako je zemědělství, průmysl a turistika prostřednictvím iniciativy „SVĚTOVÝ DEN VČEL“. Účastníci setkání v CELJE shrnuli svá stanoviska takto:

1. Z d ů r a z ň u j í význam včel a jiných opylovatelů pro udržitelnou zemědělskou produkci, potravinovou bezpečnost a výživu ve světě stejně jako pro udržování ekologické rovnováhy v prostředí a zajišťování druhové pestrosti v přírodě

2. U p o z o r ň u j í na skutečnost, že v současnosti v důsledku lidských činností a jejich vlivů na prostředí stejně jako vlivem dalších faktorů, jakými jsou nové nemoci a škůdci včel a změna podnebí, jsou včely ve zvýšené míře ohroženy

3. O p a k o v a n ě p o t v r z u j í nezbytnost podpory činností zaměřených na zvyšování povědomí vlád a veřejnosti o důležitosti včel a včelařství a považují iniciativu „SVĚTOVÝ DEN VČEL“ za jeden z klíčových nástrojů v tomto ohledu

4. V y z í v a j í k mezinárodní spolupráci zejména s ohledem na posilování naší společné péče o včely, dosahování lepších výsledků při ochraně včel, jejich prostředí a současně i při podpoře udržitelného rozvoje včelařství

5. J s o u t o h o n á z o r u, že společné úsilí může významně přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje zejména proti hladu, v dosažení potravinové bezpečnosti a zlepšení výživy stejně jako při podpoře udržitelného zemědělství, ochraně omezených přírodních zdrojů a zastavení úbytku druhové pestrosti přírody